Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung: Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 3500/QĐ-UBND: Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy định: Quản lý xây dựng kèm theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3500/QĐ-UBND ngày 06/11/2014)

Sơ đồ định hướng phát triển không gian
Bộ mặt mới của Tam Kỳ
Khu vực đô thị mới
Khu vực nghỉ dưỡng ven biển
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Bản vẽ cơ cấu phát triển đô thị
Bản đồ định hướng phát triển giao thông
Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật
Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống
Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
0905333130